FAALİYET ALANLARIMIZ

1-CEZA HUKUKU

*Cumhuriyet Başsavcılığı (Soruşturma) aşamasında dosya takibi ve ifadeye katılma

*Mahkemeler (Kovuşturma) aşamasında dosya takibi ve duruşmalara katılma

* Kanun yolları (İstinaf, Temyiz) dosyalarının takibi

*İnfaz ve güvenlik tedbirleri aşamasında hukuki destek

 

2- İCRA HUKUKU

*İcra takibi

*İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları

*Menfi tespit davası

*İstirdat davası

*İstihkak davası

*Kiralananın icra yoluyla tahliyesi

*Müşterek çocuğun teslimi ve çocukla şahsi ilişki kurulmasına ilişkin ilamların icrası


3- KAT MÜLKİYETİ HUKUKU


4- TÜKETİCİ HUKUKU


5- ENERJİ PİYASASI HUKUKU


6- GAYRİMENKUL HUKUKU

*Tapu iptal ve tescil davası

*İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası

*Men'i müdahale (el atmanın önlenmesi) davası

*Ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davası

*Şufa (önalım) davası

*Kamulaştırma- kamulaştırmasız el atma

*Tapu kaydının düzeltilmesi davası

*Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

*Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi


7-BORÇLAR HUKUKU

*Sözleşmeden doğan borçlara ilişkin davalar

*Kiralananın tahliye davası

*Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları

*Haksız fiil nedeniyle maddi-manevi tazminat davası


8-İŞ HUKUKU

*Hizmet tespiti davası

*İşe iade davası

*Kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacakları davaları

*İş kazalarından doğan tazminat davası

*Meslek hastalığı nedeniyle tazminat davası


9- AİLE HUKUKU

*Nişanın bozulmasından doğan davalar

*Boşanma davaları (Anlaşmalı- çekişmeli)

*Nafaka davaları

*Velayet davaları ve kişisel ilişki tesisi

*Evlilik sözleşmesi

*Tasfiye davası

*Soybağına ilişkin davalar

*Evlat edinme davası

*Vesayet (vasi-kayyım-yasal danışman atanması) davaları

*İsim değişikliği ve yaş tashihi davaları

*Kazai rüşt davası


10-MİRAS HUKUKU

*Ölüme bağlı tasarruflar (Vasiyetname - Miras sözleşmesi - Mirastan feragat sözleşmeleri)

*Ölüme bağlı tasarrufların iptali davası

*Tenkis davası

*Mirasın açılması

*Vasiyetnamenin açılması

*Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması-iptali

*Mirasın reddi

*Miras sebebiyle istihkak davası

*Mirasın taksimi (paylaştırılması) davası

*Paylaşma sözleşmesi

*Elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası

*Mirasta denkleştirme

*Ölünceye kadar bakma sözleşmesi


11-İDARE ve VERGİ HUKUKU

*Vergi uyuşmazlığından doğan davalar

*İptal davaları

*Tam yargı davaları


12-ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU


13-DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

*Büroda sözlü veya yazılı danışma

*Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

*İdari mercilerde vekillik

*İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme

*Cumhuriyet savcılıklarına sunulan şikayet dilekçeleri

*Dava, cevap dilekçesi vb. dilekçeler

*İstinaf, temyiz ve karar düzeltme dilekçeleri

*Miras sözleşmesi, vasiyetname, istisna akdi, taksim sözleşmesi vb. düzenlemeler

*Diğer her türlü sözleşme düzenlenmesi

*Ceza yahut idari soruşturmada müdafilik, vekillik

*Şirketlere sürekli danışmanlık

*Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık

*Site ve apartman yönetimlerine sürekli danışmanlık

*Arabuluculukta taraf vekilliği

Adres
: İskenderpaşa Mah. Gazipaşa Cad. 14 K:2 Ortahisar / TRABZON
Telefon
: +90 462 326 54 90
Faks
: +90 462 326 55 98
GSM
: +90 542 322 68 89